ដាក់ម៉ោងរោទ៍ហើយនៅ? បងប្អូនRULE យើង

រយៈពេល៤ឆ្នាំ (សម្រាប់បរិញ្ញាបត្រ) និង២ឆ្នាំ(សម្រាប់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់) នៃការខិតខំប្រឹងប្រែង និងការលះបង់ត្រូវបានប៉ះប៉ូវដោយកិត្តិយស ការអបអរសាទរ និងក្ដីមោទនភាព។ ការទន្ទឹងរង់ចាំគឺបានមកដល់។

សូមអបអរសាទរ និស្សិតជ័យលាភី RULE ដ៏មានសមត្ថភាព!!!